technické revize a školení
VLADIMÍR PLŠEK
Přejít na obsah

Důkladné periodické prohlídky a revize vázacích prostředků

Vazač je povinen provést vizuální prohlídku těchto prostředků před jejich použitím v pracovní směně. Při podezření na jejich poškození musí být vázací prostředek vyřazen z provozu a podroben důkladné kontrole.
Pravidelné prohlídky vázacích, závěsných a manipulačních prostředků se provádí v rozsahu a v termínech platných norem a návodů výrobců. Četnost prohlídek a zkoušek vč. kompetentních osob, které tyto činnosti provádějí, má být uveden v "Systému bezpečné práce". O všech provedených prohlídkách a zkouškách musí být vedeny záznamy, které spolu s návody a "ES" prohlášením o shodě, je zaměstnavatel povinen uchovávat po celou dobu jejich používání.

Ocelová vázací lana

 • musí být podrobena důkladné kontrole, tj. vizuální prohlídce prováděnou kompetentní osobou. V případě potřeby se vizuální prohlídka doplňuje o kontrolu prováděnou jinými metodami, např. nedestruktivní zkouškou za účelem zjištěných vad
 • lhůty provádění pravidelných důkladných kontrol jsou předepsány normou ČSN ISO 8792 nejdéle za 6 měsíců.

Vázací řetězy

 • musí být podrobeny pravidelným prohlídkám v rozsahu návodu výrobce. Pravidelné prohlídky musí být provedeny kompetentní osobou ve lhůtách min. 1x ročně. Při použití v těžkých nebo jinak náročných provozech se doporučuje provádět prohlídky v kratších intervalech
 • výrobci ve svých návodech dále uvádí povinnost zaměstnavateli provádět důkladné přezkoušení, tj. nedestruktivní zkoušení nebo zkoušky tahem. Zaměstnavatel je povinen zajistit provedení těchto zkoušek výrobcem nebo kompetentní osobou v rozsahu a ve lhůtách uvedených v návodech pro používání

Vázací popruhy a vinuté smyčky

 • vázací popruhy ze syntetických vláken podle ČSN EN 1492-1+A1 a vinuté smyčky podle ČSN EN 1492-2+A1 musí být podrobeny důkladné kontrole, tj. vizuální prohlídce prováděnou kompetentní osobou. V případě, že jsou vázací prostředky vybaveny trvale instalovanými kovovými komponenty, je dále nutno 1x za 3 roky výrobcem nebo kompetentní osobou provést zkoušku na povrchové mikrotrhliny
 • důkladné kontroly se provádí nejdéle 1x ročně. Při použití v těžkých nebo jinak náročných provozech se doporučuje provádět prohlídky v kratších intervalech

Manipulační a závěsné prostředky a prostředky pro uchopení břemene
Jedná se o volně zavěšené prostředky pro uchopení břemen podle ČSN EN 13155. Patří sem:
   • svěrky na plechy
   • podtlakové uchopovací prostředky (přísavkové manipulátory)
   • břemenové elektromagnety
   • permanentní břemenové magnety
   • elektropermanetní břemenové magnety
   • nosné traverzy
   • C-háky
   • nosné vidlice
   • svěrky
   • svěrky na plechy

 • rozsah ověření a prohlídek a kvalifikace osob oprávněných tyto prohlídky provádět musí uvést výrobce v návodech k použití
 • lhůty provádění pravidelných prohlídek jsou uvedeny v jednotlivých návodech k použití konkrétních druhů prostředků, min. však 1x ročně
V případě požadavku vybavíme provozy Vaší firmy vhodnými vázacími a závěsnými prostředky a prostředky pro uchopení břemen. Nabízíme široký sortiment prostředků pro zdvihání.
Námi dodané prostředky pro zdvihání jsou doloženy prohlášením o shodě a návodem
k používání v českém jazyce.

Proškolíme osoby s používáním vázacích a závěsných prostředků - vazače břemen a osoby odpovědné za technický stav a provoz vázacích a závěsných prostředků - pověřené osoby.

Jsme připraveni Vám poskytnout pomoc při zpracování "Systému bezpečné práce" a "Postupů pro manipulaci", které jsou požadovány normou ČSN ISO 12480-1.

Dojde-li během používání k poškození prostředku, nebo vznikne-li ze strany zákazníka požadavek na konstrukční úpravu, zajistíme odbornou opravu či úpravu u výrobce.

Potřebujete provést evidenci, revize nebo prohlídky vázacích prostředků?


Osvědčení k provádění těchto činností

Oprávnění k provádění školení vazačů břemen
Základní i opakovací školení vazačů břemen
Oprávnění k provádění prohlídek a oprav vázacích prostředků
Revize vázacích prostředků
Oprávnění k provádění prohlídek
vázacích a upínacích řetězů
Plšek Vladimír

Důkladné prohlídky vázacích prostředků
Oprávnění k provádění prohlídek
vázacích a upínacích řetězů
Benešová Jana

Kontroly vázacích prostředků
Osvědčení zasíláme emailem na vyžádání
Návrat na obsah