technické revize a školení
VLADIMÍR PLŠEK
Přejít na obsah

Ověřovací zkoušky jeřábů a zdvihacích zařízení

Ověřovací zkouška je ověření bezpečnosti nového, generální opravou renovovaného anebo rekonstruovaného jeřábu před jeho uvedením do provozu. Zkouška slouží k ověření, zda jeřáb odpovídá stavu, zjištěnému při posuzování shody.
Ověřovací zkouška se provádí podle ČSN 270142 a podle návodu výrobce. Současně se při zkoušce prověřuje zajištění bezpečného provozu jeřábu.

Provedení ověřovací zkoušky zajišťuje provozovatel, provádí ji revizní technik zdvihacích zařízení.

Revize a revizní zkoušky jeřábů a zdvihacích zařízení

Revize jeřábu je zjišťování celkového technického stavu jeřábu, jeřábové dráhy a ocelové konstrukce z hlediska bezpečnosti a provozní způsobilosti prohlídkou a funkční zkouškou.

Revizní zkouška jeřábu je v rozsahu revize rozšířena o následnou zkoušku se zatížením.

Inspekce jeřábů

Periodická inspekce jeřábů se provádí v intervalech, které nesmí překročit lhůtu 12 měsíců. Na základě četnosti a obtížnosti provozu a pracovního prostředí je možné lhůty provádění periodických inspekcí zkrátit. Periodické inspekce jeřábů provádí odborný technik nebo revizní technik. Pro provádění periodických inspekcí musí být vypracován pracovní postup.
Tato inspekce je požadována pro všechny jeřáby.

Důkladná periodická inspekce jeřábů se provádí alternativně místo velké inspekce. Po prvních pěti letech provozování a pak každých 5 roků musí důkladné periodické inspekce obsahovat kontrolu všech kritických komponentů a kde je to vhodné i provedení zkoušek. Návody výrobce nebo provozovatele jeřábu mohou podrobně popisovat požadavky na důkladné periodické inspekce.
Tato inspekce je volitelná v návaznosti na čl.5.7. ČSN ISO 9927-1.

Prohlídky ocelových konstrukcí

Provádíme běžné i podrobné prohlídky ocelových konstrukcí podle ČSN 732604, jako např.:
 • schody
 • žebříky
 • lávky
 • ochozy
 • jeřábové mosty
 • jeřábové dráhy, jeřábové drážky
a další…

Revizní zkoušky zdvihacích pracovních plošin

Revizní zkoušky zdvihacích pracovních plošin se provádí v rozsahu podle technických podmínek výrobců, ve lhůtách 12. měsíců, pokud obecné právní předpisy, nebo návody výrobce nestanoví jinak, nebo pokud si provozovatel nestanoví místním provozním bezpečnostním předpisem přísnější termín.
Pohyblivé pracovní plošiny se musí zkoušet k prověření funkce, provozní způsobilosti a bezpečnosti provozu.
Při jednotlivých metodách zkoušení pohyblivých pracovních plošin je nutno respektovat návod výrobce.

Zkoušky pohyblivých pracovních plošin
 • v provozu v pravidelných obdobích
 • v případě závěsných lávek po přemístění na jiné pracoviště
 • po opravách podstatných částí pracovní plošiny
 • po rekonstrukci a generální opravě zařízení.

Důkladné prohlídky a revize vázacích prostředků

Tyto prohlídky se provádí v rozsahu a v termínech platných norem a návodů výrobců, nejdéle však 1x za 12 měsíců.

V případě požadavku vybavíme provozy Vaší firmy vhodnými vázacími a závěsnými prostředky a prostředky pro uchopení břemen. Nabízíme široký sortiment prostředků pro zdvihání.
Námi dodané prostředky pro zdvihání jsou doloženy prohlášením o shodě a návodem k používání v českém jazyce.

Proškolíme osoby s používáním vázacích a závěsných prostředků - vazače břemen a osoby odpovědné za technický stav a provoz vázacích a závěsných prostředků - pověřené osoby.

Zkoušky dalších technických zařízení

Provádíme pravidelné revize, revizní zkoušky a kontroly ostatních zařízení jako např.:
 • revize výsuvných požárních žebříků, včetně školení obsluhy
 • revize montážních pracovních plošin, které jsou jako přídavná zařízení pro vysokozdvižné motorové vozíky, včetně školení obsluhy
 • revize závěsných klecí na jeřábu (pracovních košů) vč. školení obsluhy
 • revize žebříků, štaflí, schůdků apod.
 • revize automobilových zvedáků vč. školení obsluhy
 • revize ramenových nosičů kontejnerů vč. školení obsluhy
 • revize zvedacích čel osobních i nákladních automobilů vč. školení obsluhy
 • revize vyrovnávacích ramp vč. školení obsluhy
 • revize manipulačních stolů vč. školení obsluhy
 • revize zdvihacích stolů vč. školení obsluhy
  a revize a revizní zkoušky dalších zdvihacích zařízení.

Služby k revizím, zkouškám, inspekcím, prohlídkám atd.

O každé provedené revizní zkoušce, revizi, inspekci, prohlídce apod. vystavíme předepsaný doklad v souladu s platnou legislativou a sestavíme plán následných kontrolních úkonů, který předáme zákazníkovi.
Pro své zákazníky vedeme evidenci všech sledovaných zdvihacích zařízení a prostředků pro zdvihání se základními technickými daty, četnosti jednotlivých kontrolních úkonů a plánů následných revizí, revizních zkoušek apod. včetně jejich historie.
Vždy s časovým předstihem kontaktujeme zákazníka a dohodneme spolu provedení následných kontrolních činností.

Technické kontroly motorových vozíků (VZV) a revize pohonu LPG

provádí náš kolega Mgr. Jiří Ulke.
Návrat na obsah