technické revize a školení
VLADIMÍR PLŠEK
Přejít na obsah

Zakázané manipulace jeřábníka

Při obsluze zdvihacích zařízení a přepravě břemen je zakázáno zejména

 • porušovat zákazy uvedené na výstražných tabulkách
 • používat k výstupu, přechodu nebo sestupu ze zdvihacího zařízení cest, které k tomuto účelu nejsou určeny, nebo vstupovat na zdvihací zařízení ze země při zapnutém hlavním vypínači
 • obsluhovat typ jeřábu, na který nebyl jeřábník konkrétně vyškolen
 • zahájit pohyb břemene jeřábem bez pokynů vazače
 • najíždět na koncové bezpečnostní vypínače zdvihu s výjimkou jejich funkčního přezkoušení, narážet na druhý jeřáb, nebo odtlačovat jeřáb jeřábem
 • soustavně krátkodobě zapínat, vypínat, nebo reverzovat pohyby s výjimkou poruchy
 • vyřazovat z funkce bezpečnostní zařízení, nebo je přestavovat (s výjimkou funkčního přezkoušení). Pracovat se zdvihacím zařízením při vyřazených nebo nesprávně seřízených bezpečnostních zařízeních
 • ovládat zdvihací zařízení tak, aby se způsobilo nadměrné rozhoupání břemene
 • šikmým tahem lana posunovat železniční vozy, či jiná vozidla, vláčet břemena po zemi, nebo je obracet, pokud k tomu není zdvihací zařízení uzpůsobeno
 • spouštět kladnici tak, že hrozí uvolnění lan a jejich vysmeknutí z drážek bubnů nebo kladek
 • pokračovat v provozu zdvihacího zařízení, utvoří-li se na laně smyčka nebo se lano vysmekne z drážky bubnu či kladky
 • zvedat nebo obracet břemeno o hmotnosti převyšující nosnost zdvihacího zařízení
 • zvedat a přepravovat břemena, která svými rozměry ohrožují okolní zařízení bez náležitých bezpečnostních opatření
 • zvedat břemena šikmým tahem a zbytečně vysoko
    • zvedat břemena zasypaná, upevněná, přimrzlá nebo přilnutá vytahováním a odtrhováním
    • vytahovat násilně vázací prostředky zpod břemene
    • přepravovat břemena nad pracujícími, nebo v jejich nebezpečné blízkosti, pohybujícími se dopravními prostředky. Pracovat s výložníkovými jeřáby ve společném prostoru bez náležitého zajištění
    • dopravovat nebezpečná břemena (takové nádoby apod.) magnetem
    • dopravovat osoby pomocí jeřábu s výjimkou řádně navržených plošin nebo košů, opatřenými vhodnými prostředky k zabránění vypadnutí osob nebo materiálu v souladu s přílohou C ČSN ISO 12480-1
    • odkládat na zdvihacím zařízení (kočce, jeřábu) a jeho dráze jakékoliv předměty (nářadí, spojovací materiál apod.)
    • opustit zdvihací zařízení při zapnutém jeřábovém vypínači, zavěšeném břemeni na háku, zdviženém naplněném drapáku nebo zatíženém magnetu apod.
    • pracovat se zdvihacím zařízením v blízkosti ochranného pásma elektrických venkovních vedení
    • pití alkoholických nápojů, používání omamných látek
    • provádět jakékoliv opravy nebo úpravy zdvihacího zařízení, pokud pro tyto práce není jeřábník zaučen a pokud není při práci zajištěn
    • ovládat nebo obsluhovat zdvihací zařízení v případě náhlého zhoršení zdravotního stavu (nevolnost, únava apod.)
    • používat jeřáb k jiným činnostem, než určuje výrobce v návodu na obsluhu

           Tyto zakázané manipulace je dále třeba rozšířit o zakázané manipulace uvedené v návodech výrobců, ve kterých jsou uvedeny specifické podmínky pro konkrétní druhy a typy jeřábů a dalších zdvihadel. Návody výrobců jsou závazné a obsluha je povinna se jimi řídit.
           Návrat na obsah