technické revize a školení
VLADIMÍR PLŠEK
Přejít na obsah

Seznam základních právních předpisů

Zákony České republiky

Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

Zákon o inspekci práce

Zákon o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků)

Zákon o metrologii

Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů

Zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh.

Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy

Zákoník práce

Zákon o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání)

Občanský zákoník

Nařízení vlády

Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků

Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

Nařízení vlády o technických požadavcích na strojní zařízení

Nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

Nařízení vlády o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů

Vyhlášky

Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovně-lékařských službách a některých druzích posudkové péče)

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice

Vyhláška o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních)


Seznam základních norem najdete zde
Návrat na obsah