technické revize a školení
VLADIMÍR PLŠEK
Přejít na obsah

Deník jeřábu

Deník jeřábu byl v od 1.1.1970. přílohou č. 1 normy ČSN 270143, která byla dne 1. července 1999 zrušena a byla nahrazena normou ČSN ISO 12480-1. Ta se však o Deníku jeřábu nezmiňuje, ale odkazuje se na "Knihu kontrol", případně jiných předepsaných dokladů. Protože tiskopis Deníku jeřábu není konkrétně předepsán žádnou technickou normou lze ho zakoupit v různých podobách.
Vystavení Deníku jeřábu/Deníku zdvihacího zařízení je požadováno i výrobci jednotlivých zdvihacích zařízení, kteří se na něj odkazují v návodech pro použití jeřábu a dále pak platnými normami a odbornou literaturou.
Deník jeřábu / Deník zdvihacího zařízení je provozní doklad, který musí být uložen na stanovišti obsluhy nebo na jiném vyhrazeném místě. V případě jeho popsání ho kompetentní osoba provozovatele uloží do technické dokumentace a pod novým číslem se vystaví nový Deník jeřábu.

Deník jeřábu podle čl. 10.2. ČSN ISO 9927-1, má obsahovat min. záznamy o:
 • výsledku hodnocení technického stavu při poslední velké inspekci
 • výsledku hodnocení technického stavu při poslední periodické inspekci
 • výsledku hodnocení technického stavu při poslední důkladné periodické inspekci
 • výsledku hodnocení technického stavu při poslední běžné inspekci
 • denních inspekcích (před zahájením provozu) nejméně za poslední 90 dnů provozu jeřábu, nebo od poslední běžné inspekce, a to podle toho, kterých záznamů je více
 • provedené činnosti nebo opravách k odstranění závad funkcí nebo poškození komponentů
Každý zápis do Deníku jeřábu musí být podepsán kompetentní osobou, která zápis provádí a zápis má obsahovat údaje pro identifikaci osoby a její kvalifikaci.
Další údaje o identifikaci jeřábu, pro který je Deník vystaven, údaje o osobách apod.:
 • typ jeřábu
 • evidenční číslo jeřábu
 • výrobní číslo jeřábu
 • majitele (provozovatele) jeřábu
 • evidenční číslo Deníku jeřábu v souladu se seznamem provozovaných zdvihacích zařízení
 • údaj o tom, kdo Deník jeřábu zavedl a kdy
 • očíslované jednotlivé listy
 • seznam osob oprávněných obsluhovat dané zdvihací zařízení s uvedením data přidělení, jméno a příjmení jeřábníka, číslo osvědčení jeřábníka (jeřábnického průkazu) a podpis kompetentní (pověřené) osoby
 • zahájení a ukončení provozu


 Deník zdvihacího zařízení Deník mobilních a nakládacích jeřábů
Návrat na obsah