technické revize a školení
VLADIMÍR PLŠEK
Přejít na obsah

Inspekce jeřábů podle ČSN ISO 9927-1

Inspekce jeřábů musí být prováděny ve lhůtách a v rozsahu podle ČSN ISO 9927-1 a návodů.

Periodická inspekce

se provádí v intervalech, které nesmí překročit lhůtu 12 měsíců. Na základě četnosti a obtížnosti provozu a pracovního prostředí je možné lhůty provádění periodických inspekcí zkrátit. Periodické inspekce jeřábů provádí odborný technik nebo revizní technik v rozsahu revize jeřábu. Pro provádění periodických inspekcí musí být vypracován pracovní postup.
Tato inspekce je požadována pro všechny jeřáby.

Důkladná periodická inspekce

se provádí alternativně místo velké inspekce. Po prvních pěti letech provozování a pak každých 5 roků musí důkladné periodické inspekce obsahovat kontrolu všech kritických komponentů a kde je to vhodné i provedení zkoušek. Důkladné periodické inspekce provádí jeřábový technik nebo revizní technik v rozsahu revizní zkoušky. Návody výrobce nebo provozovatele jeřábu mohou podrobně popisovat požadavky na důkladné periodické inspekce.
Tato inspekce je volitelná v návaznosti na čl.5.7. ČSN ISO 9927-1.

Mimořádná inspekce

musí být provedena po následujících událostech:
1) mimořádných událostech, které by mohly vést k poškození jeřábu, jako:
 • mimořádné povětrnostní podmínky, které jsou mimo projektované parametry jeřábu
 • zemětřesení nebo seismické poruchy
 • kolize s jinými konstrukcemi
 • přetížení nad hodnoty řízené omezovacími zařízeními, jimiž je jeřáb vybaven,
 • požár
 • selhání bezpečnostních zařízení
Mimořádné inspekce provádí jeřábový technik, resp. revizní technik.
2) po opravách poškozených komponentů nebo změnách:
 • jmenovité nosnosti,
 • nosných mechanických nebo konstrukčních komponentů,
 • zdvihacího mechanizmu,
 • řídící jednotky nebo systému,
 • poháněcího zařízení,
 • neodnímatelných a odnímatelných prostředků pro uchopení břemen,
 • nosné, základové nebo podpěrné konstrukce.
Mimořádné inspekce musí být prováděny příslušnou kompetentní osobou, aby bylo zajištěno, že se nevyskytnou odchylky nebezpečné pro provoz jeřábu. První inspekce po mimořádné události nebo nehodě může být dokončena odborným technikem.

Velká inspekce

se provádí, když nebyl prováděn režim důkladné periodické inspekce, nebo mají být jeřáby znovu uvedeny do provozu, nebo jsou dovezeny a nemají předcházející průběžné provozní a údržbářské záznamy.
Tato inspekce je požadována pro všechny jeřáby, které nepodléhají režimu důkladné periodické inspekce podle čl.5.6.1. ČSN ISO 9927-1. Velkou inspekci provádí technik znalec. Místo velké inspekce se může alternativně provádět důkladná periodická inspekce.
Po dokončení velké inspekce musí být vystavena písemná zpráva.Potřebujete provést inspekce jeřábů?
Návrat na obsah