technické revize a školení
VLADIMÍR PLŠEK
Přejít na obsah

Druhy inspekcí jeřábů a četnost jejich provádění

Inspekce jeřábů musí být prováděny v intervalech tak, aby mohl být jeřáb udržován v bezpečném a vyhovujícím stavu. Inspekce se provádějí podle ČSN ISO 9927-1, ČSN ISO 9927-3 a návodů.
Všechny závady ovlivňující bezpečnost musí být odstraněny před uvedením jeřábu do provozu.
Inspekce jeřábů se provádějí ve lhůtách podle níže uvedené tabulky. Inspekce jeřábů provádějí kompetentní osoby.

Denní inspekce

Denní inspekce jeřábů se provádí před prvním použitím jeřábu na začátku každé pracovní směny. Denní inspekce provádí jeřábník.
Po ukončení inspekce provede jeřábník záznam do Deníku jeřábu a zjištěné závady ohlásí pověřené osobě.
Tato inspekce je požadována pro všechny jeřáby.

Běžná inspekce

Běžná inspekce jeřábů se provádí ve lhůtách minimálně 1 x za 3 měsíce. Běžné inspekce provádí pracovníci údržby.
Tato inspekce je požadována pro všechny jeřáby.
Po ukončení inspekce musí být vystaven písemná zpráva.

Periodická inspekce

Periodická inspekce jeřábů se provádí v intervalech, které nesmí překročit lhůtu 12 měsíců. Na základě četnosti a obtížnosti provozu a pracovního prostředí je možné lhůty provádění periodických inspekcí zkrátit. Periodické inspekce jeřábů provádí odborný technik nebo revizní technik. Pro provádění periodických inspekcí musí být vypracován pracovní postup.
Tato inspekce je požadována pro všechny jeřáby.
Po ukončení inspekce musí být vypracována písemná Zpráva o periodické inspekci jeřábu, ta musí být uložena v Deníku jeřábu nebo v knize záznamů. Zpráva musí obsahovat vyhodnocení přiměřené možnosti využití požadavků aktuálních vydání aplikovatelných norem.

Důkladná periodická inspekce

Důkladná periodická inspekce jeřábů se provádí alternativně místo velké inspekce. Po prvních pěti letech provozování a pak každých 5 roků musí důkladné periodické inspekce obsahovat kontrolu všech kritických komponentů a kde je to vhodné i provedení zkoušek. Návody výrobce nebo provozovatele jeřábu mohou podrobně popisovat požadavky na důkladné periodické inspekce.
Tato inspekce je volitelná v návaznosti na čl.5.7. ČSN ISO 9927-1.

Mimořádná inspekce

Mimořádní inspekce jeřábů musí být provedena po následujících událostech:
1) mimořádných událostech, které by mohly vést k poškození jeřábu, jako:
 • mimořádné povětrnostní podmínky, které jsou mimo projektované parametry jeřábu,
 • zemětřesení nebo seismické poruchy,
 • kolize s jinými konstrukcemi,
 • přetížení nad hodnoty řízené omezovacími zařízeními, jimiž je jeřáb vybaven,
 • požár,
 • selhání bezpečnostních zařízení.

2) po opravách poškozených komponentů nebo změnách:
 • jmenovité nosnosti,
 • nosných mechanických nebo konstrukčních komponentů,
 • zdvihacího mechanizmu,
 • řídící jednotky nebo systému,
 • poháněcího zařízení,
 • neodnímatelných a odnímatelných prostředků pro uchopení břemen,
 • nosné, základové nebo podpěrné konstrukce.
Mimořádné inspekce musí být prováděny příslušnou kompetentní osobou, aby bylo zajištěno, že se nevyskytnou odchylky nebezpečné pro provoz jeřábu. První inspekce po mimořádné události nebo nehodě může být dokončena odborným technikem.

Velká inspekce

Velká inspekce jeřábů se provádí, když nebyl prováděn režim důkladné periodické inspekce, nebo mají být jeřáby znovu uvedeny do provozu, nebo jsou dovezeny a nemají předcházející průběžné provozní a údržbářské záznamy. Velká inspekce musí zahrnovat zvláštní posouzení jeřábu podle ČSN ISO 12482-1 (tato norma byla ke dni 1.8.2018 zrušena).
Velká inspekce je požadována pro všechny jeřáby, které nepodléhají režimu důkladné periodické inspekce podle čl.5.6.1. ČSN ISO 9927-1. Místo velké inspekce se může alternativně provádět důkladná periodická inspekce.
Po dokončení velké inspekce musí být vystavena písemná zpráva.
Výsledky inspekce musí posoudit technik znalec.
Potřebujete provést inspekce jeřábů a dalších zdvihacích zařízení?

Četnost inspekcí jeřábů

Druh inspekce
Četnost provádění
Provádí
Denní inspekce
denně před zahájením provozu
Běžná inspekce
nejdéle 1 x za 3 měsíce
Periodická inspekce
minimálně 1 x ročně
nebo
Důkladná periodická inspekce
nejdéle 1x za 5 let
nebo
Mimořádná inspekce
po mimořádných událostech
Velká inspekce

Návrat na obsah