technické revize a školení
VLADIMÍR PLŠEK
Přejít na obsah

Druhy inspekcí jeřábů a lhůtník jejich provádění

Inspekce jeřábů

musí být prováděny v intervalech tak, aby mohl být jeřáb udržován v bezpečném a vyhovujícím stavu. Inspekce se provádějí podle ČSN ISO 9927 a návodů.
Všechny závady ovlivňující bezpečnost musí být odstraněny před uvedením jeřábu do provozu.
Inspekce jeřábů se provádějí ve lhůtách podle níže uvedené tabulky. Inspekce jeřábů provádějí kompetentní osoby.
Druh inspekce
Četnost provádění
Kompetentní osoba
Denní inspekcedenně před zahájením provozujeřábník
Běžná inspekcev termínech podle návodů nebo "Systému bezpečné práce"pracovníci údržby nebo odborný technik
Periodická inspekceminimálně 1x ročněodborný technik nebo revizní technik
Důkladná periodická inspekcenejdéle 1x za 5 letjeřábový technik nebo revizní technik
Mimořádná inspekcepři mimořádných událostechjeřábový technik
Velká inspekce
technik znalec

Denní inspekce jeřábů

provádí se před prvním použitím jeřábu na začátku každé pracovní směny. Denní inspekce provádí jeřábník. Tato inspekce je požadována pro všechny jeřáby.
Po ukončení inspekce musí být proveden záznam do Deníku jeřábu.

Běžná inspekce jeřábů

provádí se ve lhůtách minimálně 1 x za 3 měsíce. Běžné inspekce provádí pracovníci údržby nebo odborný technik.
Tato inspekce je požadována pro všechny jeřáby.
Po ukončení inspekce musí být proveden záznam do Deníku jeřábu a vystavena písemná zpráva.

Periodická inspekce jeřábů

provádí se v intervalech, které nesmí překročit lhůtu 12 měsíců. Na základě četnosti a obtížnosti provozu a pracovního prostředí je možné lhůty provádění periodických inspekcí zkrátit. Periodické inspekce jeřábů provádí odborný technik nebo revizní technik. Pro provádění periodických inspekcí musí být vypracován pracovní postup.
Tato inspekce je požadována pro všechny jeřáby.
Po ukončení inspekce musí být vypracována písemná zpráva o periodické inspekci jeřábu, ta musí být uložena v Deníku jeřábu nebo v knize záznamů. Zpráva musí obsahovat vyhodnocení přiměřené možnosti využití požadavků aktuálních vydání aplikovatelných norem.

Důkladná periodická inspekce jeřábů

provádí alternativně místo velké inspekce. Po prvních pěti letech provozování a pak každých 5 roků musí důkladné periodické inspekce obsahovat kontrolu všech kritických komponentů a kde je to vhodné i provedení zkoušek. Návody výrobce nebo provozovatele jeřábu mohou podrobně popisovat požadavky na důkladné periodické inspekce.
Tato inspekce je volitelná v návaznosti na čl. 5.7. ČSN ISO 9927-1.

Mimořádná inspekce jeřábů

musí být provedena po následujících událostech:
1) po mimořádných událostech, které by mohly vést k poškození jeřábu, jako:
 • mimořádné povětrnostní podmínky, které jsou mimo projektované parametry jeřábu,
 • zemětřesení nebo seismické poruchy,
 • kolize s jinými konstrukcemi,
 • přetížení nad hodnoty řízené omezovacími zařízeními, jimiž je jeřáb vybaven,
 • požár,
 • selhání bezpečnostních zařízení.

2) po opravách poškozených komponentů nebo změnách:
 • jmenovité nosnosti,
 • nosných mechanických nebo konstrukčních komponentů,
 • zdvihacího mechanizmu,
 • řídící jednotky nebo systému,
 • poháněcího zařízení,
 • neodnímatelných a odnímatelných prostředků pro uchopení břemen,
 • nosné, základové nebo podpěrné konstrukce.
Mimořádné inspekce musí být prováděny příslušnou kompetentní osobou, aby bylo zajištěno, že se nevyskytnou odchylky nebezpečné pro provoz jeřábu. První inspekce po mimořádné události nebo nehodě může být dokončena odborným technikem.

Velká inspekce jeřábů

provádí se, když nebyl prováděn režim důkladné periodické inspekce, nebo mají být jeřáby znovu uvedeny do provozu, nebo jsou dovezeny a nemají předcházející průběžné provozní a údržbářské záznamy. Velká inspekce musí zahrnovat zvláštní posouzení jeřábu podle ČSN ISO 12482-1 (norma byla ke dni 1.8.2018 zrušena bez náhrady).
Tato inspekce je požadována pro všechny jeřáby, které nepodléhají režimu důkladné periodické inspekce podle čl.5.6.1. ČSN ISO 9927-1. Místo velké inspekce se může alternativně provádět důkladná periodická inspekce.
Výsledky inspekce musí posoudit technik znalec.
Po dokončení velké inspekce musí být vystavena písemná zpráva.

Revize a revizní zkoušky jeřábů a zdvihacích zařízení jsou uvedeny zde.


Potřebujete provést inspekce jeřábů a dalších zdvihacích zařízení?
Návrat na obsah